Blog

Toruń – analiza rynku lokalnego

Toruń jest miastem położonym nad Wisłą, w centrum województwa kujawsko-pomorskiego. Powierzchnia miasta to ok. 116 km kw. Prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, lewobrzeżna część położona jest na Kujawach. Początek współczesnemu miastu dali Krzyżacy w 1230 roku, dla których był on punktem wyjścia do stworzenia państwa krzyżackiego. Jest jednym z najstarszych miast polskich. Od 1992 Toruń jest siedzibą kurii diecezji toruńskiej. W 1997 toruński zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Toruńska starówka w 2007 r. w plebiscycie Rzeczypospolitej została uznana za jeden siedmiu cudów Polski. Miasto graniczy z czterema gminami: Łysomice (od strony północnej), Lubicz (od strony wschodniej), Wielka Nieszawka (od strony południowej), Zławieś Wielka (od strony zachodniej).

Toruń nie jest podzielony na dzielnice. Zgodnie z polskim prawem dzielnice są tworzone w miastach, w których mieszka ponad 300 tysięcy mieszkańców. Miasto jest natomiast podzielone na trzynaście obszarów, zwanych czasem osiedlami, a ich nazwy i obszary są historycznie związane z nazwami przedmieść lub wiosek, które niegdyś otaczały Toruń, a dziś znajdują się w jego granicach administracyjnych: Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy-Grębocin, Skarpa, Rubinkowo, Jakubskie-Mokre, Wrzosy, Chełmińskie, Staromiejskie i Bydgoskie.

Mapa – rozmieszczenie poszczególnych okregów-osiedli

Miasto jest ważnym punktem komunikacyjnym. Najważniejsze szlaki przechodzące przez Toruń to Autostrada A-1 (północ-południe), droga krajowa nr 1 (Gdańsk-Cieszyn), droga krajowa nr 10 (Szczecin-Warszawa), w ciągu drogi ekspresowej S-10, droga krajowa nr 15 (Poznań-Konin-Olsztyn), droga krajowa nr 80 (Toruń-Bydgoszcz). Najbliższe duże miasta: Bydgoszcz, 45 km, Poznań, 150km, Gdańsk, 175 km, Olsztyn, 180 km, Warszawa, 220 km. Jest to szczególnie istotne dla rynku komercyjnego, np. wynajmu wielkopowierzchniowych magazynów. Toruń zapewnia również dobre uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej i bezpieczeństwo energetyczne miasta.

Omawiane miasto jest ośrodkiem uniwersyteckim. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedną z największych uczelni w Polsce, zarówno pod względem liczby oferowanych kierunków studiów jak i zróżnicowania prowadzonych badań naukowych (uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 25 dyscyplinach naukowych oraz stopnia doktora habilitowanego w 23 dyscyplinach). Stawia to UMK wśród pięciu największych polskich uniwersytetów. Na uniwersytecie pracuje 4360 osób, w tym ponad 2170 pracowników naukowo-dydaktycznych. W tej grupie zatrudnionych jest ponad 600 samodzielnych pracowników naukowych – profesorów i doktorów habilitowanych. Z bogatej oferty dydaktycznej Uniwersytetu korzysta ok. 35 tysięcy studentów (w tym niecałe 20 tysięcy na studiach stacjonarnych), którzy kształcą się na 64 kierunkach studiów, ponad 100 specjalnościach, kursach i studiach podyplomowych. Domy studenckie nie zaspokajają potrzeb mieszkaniowych tak dużego napływu studentów. Dzięki temu popyt na mieszkania pod wynajem jest duży, co ciągnie za sobą dużą liczbę inwestycji w rynek najmu. Wspomagany jest on również inwestycjami ze względu na walory turystyczne miasta i duży napływ turystów, najczęściej z krajów ościennych. Ci widzą bowiem w tym mieście najpiękniejszą w Polsce panoramę średniowiecznej części miasta, dom narodzin Mikołaja Kopernika, zacisze monumentalnej katedry św. Janów, mauzoleum królewny Anny Wazówny w kościele pw. Najświętszej Marii Panny, unikalnej urody Ratusz Staromiejski. Turystów przyciąga również Krzywa Wieża, cały obieg Rynku Staromiejskiego i gotycka architektura. Hoteli w Toruniu jest około dwudziestu pięciu, w większości są one przeznaczone na małą liczbę osób, co dodatkowo podkreśla znaczenie najmu w inwestycyjnym spojrzeniu na Toruń.

Toruń liczy 174844 stałych mieszkańców (dane z 30 czerwca 2022 r.). Liczba osób zameldowanych w Toruniu na pobyt czasowy wynosiła 30 czerwca 2022 r. 5988. Wśród mieszkańców Torunia 54% stanowią kobiety, 46% to mężczyźni (źródło danych: ewidencja ludności UMT).

W mieście rodzi się więcej chłopców niż dziewcząt. Niewielka przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet utrzymuje się w pierwszych trzech grupach wiekowych, czyli od 0 do 14 roku życia. W grupie 15-19 lat tendencja ulega odwróceniu – widać już wyraźną przewagę liczby kobiet, która utrzymuje się we wszystkich następnych przedziałach wiekowych.

Prawie 30% torunian w wieku 25-29 lat legitymuje się wyższym wykształceniem. W kolejnych grupach wiekowych odsetek ten stopniowo maleje. Wśród mieszkańców w średnim wieku – od 35 do 59 lat – przeważają osoby z wykształceniem średnim zawodowym i zasadniczym zawodowym. W grupie „po siedemdziesiątce” największą część stanowią osoby z wykształceniem podstawowym.

Ze statystyk wynika, że Toruń posiada wysoki udział mieszkańców w wieku produkcyjnym ogółem oraz stosunkowo wysoki udział mieszkańców z wykształceniem średnim i wyższym. Natomiast niewątpliwie negatywnym czynnikiem jest pogłębiające się zróżnicowanie mieszkańców miasta na tle ekonomicznym.

Stopa bezrobocia w kraju wyniosła 4,9%, w województwie kujawsko-pomorskim 6,8% (dane WUP Toruń na lipiec 2022). Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosi 6583,03 zł, a według portalu torun.naszemiasto.pl przeciętne wynagrodzenie brutto w samym Toruniu to 5863,32 zł.

Swoją siedzibę w Toruniu mają duże firmy, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy: Grupa Neuca, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Thyssenkrupp Materials Poland, Cereal Partners Poland, Trading Nova, Apator. Na poziom chłonności rynku pracy działa dodatkowy czynnik w postaci UMK, którego to absolwenci corocznie zaczynają poszukiwania zatrudnienia od Torunia cały czas zasilając rynek, następnie część z nich osiedla się w mieście szukając zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Struktura gospodarki na terenie miasta jest zróżnicowana z rosnącym udziałem sfery usługowej, a toruńskie firmy są w czołówce krajowych liderów przedsiębiorczości, natomiast widać dość niski udział firm stosujących technologie najnowszej generacji.

Do obecnych cen mieszkań na rynku wtórnym i pierwotnym przyczynił się z jednej strony znaczny wzrost podaży nowych mieszkań obserwowany już od połowy roku 2010, a z drugiej strony – osłabienie akcji kredytowej, przekładające się na zmniejszenie efektywnego popytu na mieszkania.

Najistotniejszymi czynnikami mającymi wpływ na rynek mieszkaniowy będą w najbliższym czasie obok ogólnoświatowej sytuacji gospodarczej (m.in. wojna w Ukrainie i migracja z tym związana) przede wszystkim wzrost inflacji, wzrost cen materiałów budowlanych oraz ograniczenia akcji kredytowej, zaostrzenie procedur weryfikacji zdolności kredytowej wynikające z najnowszych regulacji nadzorczych. Według najnowszego raportu AMRON (2 kwartał 2022) średnie ceny w Toruniu wzrosły o 2,37% w stosunku do poprzedniego okresu. Średnia cena 1 m2 mieszkania w drugim kwartale 2022 roku w Toruniu wyniosła 6939zł. Przewidujemy w najbliższych miesiącach spowolnienie inwestycji mieszkaniowych na rynku nieruchomości, które lepiej dopasuje skalę popytu do możliwości podażowych.

Autor: Mateusz Słupski

Więcej